Rozwód – najistotniejsze kwestie związane z prowadzeniem sprawy o rozwód

Rozpoczęcie sprawy rozwodowej wymaga w obecnym stanie prawnym szerokiego spektrum wiedzy oraz dużego doświadczenia prawnika rozwodowego z Opola. Sprawy rozwodowe jak i również wszelkiego rodzaju sprawy rodzinne należą do tego kręgu spraw, w który istotne jest odpowiednie dobranie środków prawnych, doświadczenie, ale i również należyte zrozumienie istoty problemu oraz wsparcie psychiczne klienta. W takim wypadku niezbędne jest odpowiednie przygotowanie i tylko adwokat od spraw rozwodowych zagwarantuje nam należy wynik postępowania.

Pierwsza kwestia istotna w zakresie rozwodów i prawa rodzinnego dotyczy kwestii międzynarodowych a mianowicie czy jest możliwy rozwód Polaków mieszkających za granicą? Odpowiedź na to pytanie jest następująca, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi (nawet wówczas, gdy żadne z nich nie zamieszkuje w Polsce), to rozwód jest możliwy w Polsce. Jeżeli natomiast żadne z nich nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce, to wówczas Sąd Najwyższy wyznaczy sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Zatem możliwy jest rozwód w Polsce nawet w wypadku braku zamieszkania, ale niestety jest wymagane wówczas posiadanie obywatelstwa Polskiego.

Czy jest natomiast konieczne przyjeżdżanie na rozprawę i przeprowadzanie długiego postępowania rozwodowego. Otóż nie, w sprawach o rozwód zasadniczo przeprowadza dowód z przesłuchania stron, to jednak z uwagi na przepisy w zakresie Covid -19 umożliwiają przesłuchanie strona na piśmie jak i również świadków oraz wydanie wyroku rozwodowego na tzw. posiedzeniu niejawnym. Dotyczyć to będzie w szczególności postępowań rodzinnych, w których strony doszły do porozumienia w zakresie istotnych dla nich spraw. Tzw. ustawa Covidowa, wprowadziła bardzo korzystną możliwość przeprowadzenia tzw. rozpraw online, które w zasadniczy sposób polegają na to, że strony i ich pełnomocnicy mogą łączyć się podczas rozprawy sądowej przez specjalne programy sądowe, za pośrednictwem kamery. W takim również wypadku warto przede wszystkim zatrudnić prawnik, albowiem adwokat rozwodowy z Opola może przeprowadzić postępowanie rozwodowe w sposób szybki, często bez konieczności naszego udziału na rozprawach.

Co natomiast w wypadku sprawy rozwodowej czy jeden z małżonków jeszcze dalej zamieszkuje na terenie Polski, natomiast drugi zamieszkuje już za granica? W takiej bowiem sytuacji, gdy już tylko jedno z małżonków mieszka w Polsce, natomiast drugie na stałe za granicą, to pozew o rozwód jesteśmy zobowiązani złożyć się do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie tzw. miejsce zamieszkania- jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu zwykłego.

Jak natomiast wygląda kwestia uregulowania kwestii małoletnich dzieci podczas sprawy rozwodowej, gdy dzieci zamieszkują także poza teren Polski. W szczególności dotyczy do kwestii związanych z wyrokiem rozwodowym, a więc władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów oraz uregulowania kwestii związanych z kontaktami z małoletnimi dziećmi. W tej materii w szczególności odwołamy się do prawa unijnego oraz kraju z terenu Unii Europejskiej. Przepisy regulujące transgraniczne kwestie stosunków między dziećmi a ich rodzicami są zawarte w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1111 – Bruksela II ter z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem sprawy dzieci powinien rozpoznać sąd ich zwykłego miejsca zamieszkania (art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2201/2003). Zgodnie bowiem z przepisami rozporządzenia nr 2201/2003 odpowiedzialność rodzicielska to wszystkie prawa i obowiązki odnoszące się do osoby i majątku dziecka, które przysługują osobie fizycznej lub prawnej na mocy orzeczenia sądowego, z mocy prawa lub umowy mającej skutek prawny. Obejmuje to zarówno władzę rodzicielską i kontakty, jak i również roszczenie o alimenty na rzecz dziecka. W powyższym wypadku sąd przyjmie pozew o rozwód w zakresie rozwiązania małżeństwa natomiast odrzuci pozew w całej dalszej części tj. we wszystkich zakresach dotyczących dzieci, a więc władzy rodzicielskiej, alimentów oraz kontaktów. W takim wypadku właściwy do orzekania we wszystkich kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi będzie wyłącznie sąd właściwy ze względu na miejsce zwykłego pobytu.

Jakie natomiast kwestie są rozstrzygane podczas postępowania rozwodowego i co zwiera wyrok rozwodowy. Najważniejszym rozstrzygnięciem, jakie jest wydawane w postępowaniu rozwodowym, jest orzeczenie w sprawie rozwiązania małżeństwa. Sąd rozwodowy orzeka który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Natomiast zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Ważne jest, iż wypadku zgłoszenia któregokolwiek z małżonków takiego żądania sąd jest zobligowany do wydania takiego orzeczenia. Sąd wówczas może orzec o winie jednej ze stron jak i również ustalić, iż winę w rozpadzie pożycia ponoszą obie strony, co jest powszechnym orzeczeniem.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd w wyroku rozwodowym Sąd Okręgowy ureguluje kwestie dotyczące dalszego funkcjonowania relacji między rodzicami a dziećmi po rozwodzie. Mianowicie orzeczenie o ustaleniu władzy rodzicielskiej jest również obligatoryjnym elementem wyroku. Sąd może albo pozostawić władzę obojgu rodzicom, może również powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego do współdecydowania o istotnych kwestiach związanych z dziećmi. Istnieje również możliwość ograniczenia lub nawet pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej. Warto zatem skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego z Opola.

Sąd w wyroku rozwodowym posiada również prawny obowiązek orzeczenia również o kontaktach rodziców z dzieckiem. Tutaj również zgodnie ze stanowiskiem stron sąd może w sposób bardzo różny uregulować powyższą kwestię i to w zależności od stanowisk stron. W ramach powyższego istnieje także możliwość ustalenia tzw. opieki naprzemiennej.

Ostatnią dosyć istotną kwestią w zakresie dotyczącym małoletnich dzieci jest uregulowanie w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Warto tutaj zaznaczyć, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa ani minimalnej, czy też maksymalnej wysokości alimentów na rzecz dziecka. Wszystko bowiem zależy od usprawiedliwionych miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, a także od możliwości zarobkowych rodziców. Pierwsza przesłana tzn. możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica, to jego możliwości zarobkowe jak i również możliwości finansowe oraz posiadany majątek. Do możliwości majątkowych wchodzą zarówno oszczędności, ale nieruchomości czy też nieruchomości. Sąd ocenia nie faktyczny zarobek, ale jakie faktycznie dochody zobowiązany może osiągać. W orzecznictwie istnieje linia orzecznicza, która wskazuje, iż wpływ na ocenę możliwości zarobkowych mają; predyspozycje zawodowe wiek, wykształcenie, możliwością przekwalifikowania czy też poziom zdrowia. Dochodzenie alimentów to bardzo złożony proces zatem zasadnym jest w pełni skorzystanie z pomocy adwokata od spraw rodzinnych, który przeprowadzi szczegółowe postępowanie dowodowe.

Po prawomocnym rozpoznaniu sprawy o rozwód konflikt pomiędzy małżonkami nie ustaje definitywnie. Po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej dopiero otwiera się droga do prowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego, albowiem z chwilą orzeczenia rozwodu dopiero ustaje wspólność majątkowa stron i dopiero od tego momentu istnieje podstawa do dokonania podziału majątku wspólnego. W zakresie podziału istotnym jest, iż co do zasady istnieje kilka zasada posiadające kluczowe znaczenie przy podziale majątku wspólnego. Mianowicie pierwsza dotyczy domniemania wejścia składników majątkowych do majątku wspólnego tj. domniemywa się, iż wszystko co weszło do majątku w trakcie istnienie i obowiązywania małżeństwa stron stanowi ich majątek wspólny i nie jest jednocześnie majątkiem osobistym. To wówczas na każdej ze stron ciąży obowiązek wykazania, iż taka sytuacja nie jest, iż nabyty składnik majątkowy stanowi jednak ich majątek osobisty np. poprzez zakup ze środków z majątku osobistego lub np. surogację, a więc nabycia majątku z środków z poprzednio uzyskanego majątku osobistego.

Druga natomiast kwestia domniemania dotyczy kwestii równych udziałów, albowiem z urzędu każdy z współmałżonków posiada równy udział w majątku wspólnym i tylko tzw. ważne powody mogą pozwolić na ustalenie nierównych udziałów. Do takich natomiast przesłanek należy pijaństwo, hazard. Warto zatem w sprawie o podział majątku również skorzystać z pomocy profesjonalisty, albowiem doświadczony adwokat od podziału majątku z powodzeniem pomoże w naszej sprawie.

Poprzedni artykułSystem opieki zdrowotnej w Niemczech. Co warto wiedzieć będąc opiekunem osób starszych w tym kraju
Następny artykułFilantropia w Biznesie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj