Sprawdź, kiedy oświadczenie o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu jest wystarczające

Sprawdź, kiedy oświadczenie o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu jest wystarczające

Czy zamawiający w postępowaniu poniżej progów unijnych może żądać od wykonawcy oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności, jeśli napisał w siwz, że nie stawia szczegółowego warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, a ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia?

Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców, by legitymowali się określonymi uprawnieniami, jeśli są one wymagane na mocy przepisów odrębnych. Tylko wówczas postawienie takiego warunku jest dopuszczalne. Gdy zamawiający sformułuje tego rodzaju wymóg (posiadania uprawnień czy koncesji) może następnie na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentów żądać od wykonawcy określonego dokumentu, który potwierdzi jego spełnianie. Jeśli zaś wartość zamówienia nie przekracza unijnych progów, zamawiający nie musi wymagać dokumentów, a może weryfikować warunki jedynie za pomocą oświadczenia.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć m.in. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Stosownie zaś do § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. Na podstawie tego przepisu może w szczególności wymagać:

  1. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
  2. w przypadku zamówienia na usługi – dokumentu potwierdzającego status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jednocześnie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień ich składania oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Zamawiający może zatem poprzestać na tego rodzaju oświadczeniu, nie żądając np. koncesji czy uprawnień. Wolno mu jednak ich wymagać – zarówno w postępowaniu powyżej jak i poniżej unijnego progu, jeśli mają one za zadanie potwierdzić stawiany w tej mierze warunek. Jeśli jednak w postępowaniach poniżej progów zamawiający nie sformułował warunku w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności, to nie może żądać jego potwierdzania – ani we wstępnym oświadczeniu o spełnianiu warunków ani tym bardziej w ramach składanych dokumentów np. uprawnień.

Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, redaktor naczelna „Zamówień publicznych w pytaniach i odpowiedziach”

Poprzedni artykułPożyczka online – na czym polega?
Następny artykułModułowe hale stalowe – jakie zalety niesie ze sobą modułowość?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj