Obowiązki upadłego w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli

Obowiązki upadłego w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli

Postępowanie w przedmiocie planu spłaty wierzycieli jest wszczynane przez sąd po zakończeniu likwidacji majątku upadłego. Jedynie w szczególnych przypadkach – jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. W trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli na upadłym ciążą określone obowiązki. Jakie są to obowiązki? Czy w przypadku ich niewykonania upadły może ponieść negatywne konsekwencje?

Jakie są obowiązki upadłego w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli?

  • upadły ma obowiązek dokonywać terminowych i rzetelnych spłat zgodnie z postanowieniem sądu,

  • upadły nie może rozporządzać swoim majątkiem w sposób, który mógłby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli, natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić już dokonaną taką czynnoś

  • prawną,

  • upadły jest zobowiązany składać sądowi corocznie – do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy.

Zmiana planu spłaty wierzycieli

W trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli może dojść zarówno do poprawy, jak i pogorszenia sytuacji finansowej upadłego. Prawo upadłościowe wskazuje kilka przesłanek dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli.

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Przede wszystkim termin spłaty wierzytelności może zostać przez Sąd wydłużony na dalszy okres – jednak nieprzekraczający 18 miesięcy. W sytuacji, gdy brak możliwości wywiązanie się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały oraz wynika on z okoliczności, które są niezależne od upadłego, sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć określone, niewykonane zobowiązania upadłego.

Natomiast w przypadku istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w czasie realizowania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż:

  • zwiększenie wynagrodzenia za pracę,

  • zwiększenie dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej,

każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku o zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu zarówno upadłego, jak i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli.

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

Co dzieje się w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli? We wskazanej sytuacji sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd uchyla plan spłaty wierzycieli również w przypadku, gdy upadły:

  • nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli,

  • w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli pominął osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,

  • dokonał czynności prawnej, dotyczącej jego majątku, która mogła pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,

  • ukrywał swój majątek lub jego czynność prawna została uznana (prawomocnie) za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Co w przypadku uchylenia planu spłaty wierzycieli? Przepisy wskazują wprost – w takim przypadku zobowiązania upadłego nie zostają umorzone.

Postępowanie upadłościowe dzieli się na kilka etapów. Należy pamiętać o tym, że sytuacji każdego dłużnika jest inna. Dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Jakie warunki należy spełnić? Dokładne informacje znajdują się na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl

Poprzedni artykułRozwój elektromobilności w Polsce i Europie – statystyki i prognozy na przyszłość
Następny artykułMarketing automotion – fakty i mity

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj