NOWY OBOWIĄZEK DLA SPÓŁEK- REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

W związku z wejściem w życie dnia 13 października 2019 r. przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na określone spółki został nałożony nowy obowiązek, tj. obowiązek zgłoszenia odpowiednich danych do wskazanego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Dotyczy to danych o beneficjentach rzeczywistych określonych spółek. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego obowiązku, gdyż nie było w tym zakresie wystarczającej kampanii informacyjnej, a sankcje za jego niedopełnienie są dotkliwe.

Obowiązek zgłoszenia danych do CRBR obejmuje spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru. Oświadczenie, to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

System do składania zgłoszenia do rejestru jest udostępniony na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

1) dane identyfikacyjne spółek obowiązanych:

  1. a) nazwę (firmę),
  2. b) formę organizacyjną,
  3. c) siedzibę,
  4. d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  5. e) NIP;

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek obowiązanych

  1. a) imię i nazwisko,
  2. b) obywatelstwo,
  3. c) państwo zamieszkania,
  4. d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  5. e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Kluczowa jest tu definicja beneficjenta rzeczywistego, w zakresie dotyczącym obowiązanych spółek.

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad daną spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez tą spółkę.

W przypadku osoby prawnej, co do zasady beneficjent rzeczywisty oznacza:

– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem , której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad podmiotem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Informacje, są zgłaszane do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek wymienionych w art. 58 do Krajowego Rejestru Sądowego,

Jednakże spółki objęte wskazanym obowiązkiem, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r. informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od wskazanego dnia, a więc do 13 kwietnia 2020 r.

W przypadku zmiany zgłoszonych przekazanych informacji zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych okresów wystąpienia awarii lub zakłócenia systemu teleinformatycznego rejestru.

Tu należy zwrócić uwagę, że niektóre zmiany danych są skuteczne już z chwilą dokonania np. zmiana adresu, zmiana wspólnika w przypadku sprzedaży udziałów (wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny), a niektóre są skuteczne dopiero z chwilą dokonana wpisu, np. podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana umowy spółki kapitałowej (wpis konstytutywny).

W związku z tym zmiany informacji przekazanych do CRBR należy zgłaszać w terminie 7. dni od ich zmiany:

– w przypadku zmian mających charakter konstytutywny od ich wpisania do KRS,

– w przypadku zmian mających charakter deklaratoryjny od momentu ich zaistnienia.

Istnieje możliwość i obowiązek skorygowania wpisanych danych.

W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu podmiot składa niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki, skorygowane zgłoszenie z poprawnymi danymi.

W przypadku stwierdzenia przez organ właściwy w sprawach CRBR, że zgłoszenie zostało złożone z naruszeniem przepisów lub zawiera oczywiste omyłki, podmiot składa ponownie zgłoszenie w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia żądania ponownego złożenia zgłoszenia przekazanego temu podmiotowi – w formie pisemnej, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Składane ponownie zgłoszenie powinno zawierać poprawne dane.

Za brak terminowego zgłoszenia przewidziane są dotkliwe sankcje. Obowiązane spółki które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

r.pr. Maciej Wąsik, r.pr. Adam Klimczak (Spółki24.net)

Poprzedni artykułJak automatyzacja procesów biznesowych zmienia funkcjonowanie firmy?
Następny artykułOC dla firmy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj