Co się zmieniło w kadrach i płacach w 2019 roku?

Co się zmieniło w kadrach i płacach w 2019 roku?Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie wiele zmian w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych oraz w prawie podatkowym. Mamy zestawienie najważniejszych zmian. Specjalnie zebraliśmy je w tabeli.

PRAWO PRACY 
Zmiana  Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2018 r.  Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. 
Forma wypłaty wynagrodzenia  Podstawową formą spełnienia wynagrodzenia jest wypłata do rąk pracownika, a inna forma wymaga pisemnej zgody pracownika.  Od 1 stycznia 2019 r. wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę̨ wynagrodzenia do rąk własnych. 
Akta osobowe  Obowiązuje wyłącznie wersja papierowa.  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady obsługi dokumentacji pracowniczej; zmiana umożliwi pracodawcy dokonanie wyboru postaci, w jakiej będzie prowadził i przechowywał dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika. Dokumentacja może być prowadzona i przechowywana w postaci papierowej lub elektronicznej, przy czym elektroniczna jest równoważna z papierową. 
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej  Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat.  Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wyniesie 10 lat, o ile zostanie spełniony obowiązek przekazywania danych potrzebnych do ustalenia praw do świadczeń́ do ZUS; 50-letni okres pozostanie w przypadku pracowników wykonujących prace górnicze. 

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca, wraz ze świadectwem pracy, będzie wydawał pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o okresie przechowywania jego dokumentacji, możliwości odbioru papierów po tym czasie, możliwości zniszczenia akt w razie ich nieodebrania. 

W przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika prawo odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej nabędą członkowie rodziny: dzieci, małżonek, rodzice. 

Podział akt osobowych  Akta osobowe 3-częściowe – A, B i C, prowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894)  Akta osobowe zostały rozszerzone do 4 części, gdzie część C jest poświęcona karom z tytułu ponoszenia odpowiedzialności porządkowej i innej na podstawie odrębnych przepisów, a do części D zostały przesunięte dokumenty dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369). 
Ochrona 

wynagrodzenia 

Potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy; 

Kwotę wolną również oblicza się odliczając od wynagrodzenia minimalnego składki społeczne oraz zaliczkę PIT. 

Podstawą potrącenia będzie wynagrodzenie za pracę po odliczeniu składek społecznych, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania; 

Analogicznie będzie obliczana kwota wolna. Będzie ją stanowiło minimalne wynagrodzenie za pracę po odliczeniu składek, podatku oraz wpłat na PPK. 

Okresowe szkolenia bhp  Obowiązek odbywania szkoleń wstępnych i okresowych dotyczy wszystkich pracowników  Szkolenia w zakresie bhp nie będzie wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się̨ w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą̨ niż̇ trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne. 

W przypadku, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajdzie się̨ w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż̇ trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, praco- dawca będzie obowiązany przeprowadzić́ szkolenie okresowe pracownika w terminie nie dłuższym niż̇ 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka. 

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp będzie mógł sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 50 (a nie 20) pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu wypadkowym. 

 

Izabela Nowacka
specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
ekspert PortalFK.pl – serwis dla profesjonalnych Księgowych

Poprzedni artykułNowoczesne metody szkoleń oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione
Następny artykułCo warto wiedzieć o ubezpieczeniu domu i mieszkania? Miniporadnik dla osób chcących ubezpieczyć swoje „cztery kąty”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj